aanmelden

Adreswijziging doorgeven bij Publieke Zaken

Het hoofd Publieke Zaken is belast met de inrichting, het doorlopend onderzoek van en het geregeld toezicht op de Basisadministratie
Persoonsgegevens en de juiste naleving van op de basisadministratie betrekking hebbende voorschriften.

Iedere persoon die ingeschreven staat in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao, moet bij verhuizing binnen Curaçao,
binnen 5 dagen (na intrekking in de nieuwe woning)

Aanvragen

Aangifte adreswijziging kan worden gedaan door:

A. de ouder en meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde adres hebben, voor elkaar;

B. echtgenoten, die hetzelfde adres hebben, voor elkaar;

C. elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk heeft gemachtigd;

D. het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een in die instelling verblijvende persoon die egens de toestand van zijn gezondheid niet in staat kan worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen
     of een machtiging daartoe te geven, danwel de echtgenoot of de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad van een zodanige persoon, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van het hoofd van de desbetreffende instelling.
    

In geval van C en D dient de aangever zich ALTIJD persoonlijk te melden bij Publieke Zaken. 

Kosten

Aan het doen van een aangifte voor adreswijziging zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden


Indien u verhuist naar een nieuwbouw of de straatnaam en/of huisnummer gewijzigd is, dan dient u
een brief van de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning bij te voegen bij de aangifte.

Indien uw adres in onderzoek is en u op het adres 'nog vast te stellen' staat geregistreerd in de
Basisadministratie Persoonsgegevens, dient u zich persoonlijk te melden bij Publieke Zaken om
door te geven waar u thans woonachtig bent.


Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over veiligheidskenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd.
Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023.
Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

Afspraak

Voor het wijzigen van uw adres, hoeft u geen afspraak te maken.


Openingstijden Publieke Zaken (Kranshi)
Maandag-Donderdag   08:00 am - 1:30 pm
Vrijdag 08:00 am - 12:00 pm