Erkenning

Erkenning is een term die in het Familierecht gebruikt wordt in de betekenis van de wettelijke erkenning van een kind. Door de erkenning ontstaan er familierechtelijke betrekkingen tussen de erkenner en het kind. De man kan dan als vader worden betiteld, de vrouw als moeder. De erkenner hoeft niet de biologische vader van het kind te zijn.  

Voor erkenning van een kind moeten erkenner en moeder zich identificeren met een geldig paspoort, ID of rijbewijs, en in het geval de moeder in het buitenland heeft gewoond en bij inschrijving hier al meerderjarig was (18 jaar), moet ze een bewijs van haar burgerlijke staat van de vorige woonplaats overleggen. Bij de erkenner moet dat bewijs overlegd worden alleen als hij hier niet ingeschreven is.

 • Kinderen vanaf 12 jaar oud moeten ook hun toestemming geven voor de erkenning
 • Voor kinderen ouder dan 16 jaar, hoeft de moeder geen toestemming te geven.
 • Erkenning door gehuwde mannen is mogelijk vanaf 15-01-2001. Nieuwe Burgerlijk Wetboek, indien de vader op Curaçao ingeschreven staat.
 • Bij erkenning van kinderen van een vreemde nationaliteit, moet men aantonen de biologische vader te zijn bijvoorbeeld d.m.v. een DNA test.

Voor verdere uitleg hierover, kunt u contact opnemen met Publieke Zaken (Kranshi) via:

(+5999) 434-1600
info.bsbv@gobiernu.cw

Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over Veiligheids kenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd. Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023. Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

 • Erkenning kind/volwassen persoon: gratis
 • Bijschrijven erkenning in trouwboek/ familieboek: gratis
 • Aanschaf Familieboek: Nafl. 27,50    
 • Afschrift Akte van de erkenning: Nafl. 20, -
 • Geboorteakte met kantmelding van de Erkenning: Nafl. 20,-
 • Bewijs van Ongehuwde staat: Nafl. 10, -

Erkenning vóór Geboorte: Vrucht-erkenning:

 • Fysieke aanwezigheid van de zwangere moeder en de erkenner;
 • Geldig sedula, paspoort of rijbewijs van de zwangere moeder en de erkenner;
 • Bewijs ongehuwde staat (indien moeder in het buitenland woont of heeft gewoond en bij inschrijving meerderjarig was.)

      Indien de erkenner in het buitenland woonachtig is, moet er een bewijs van ongehuwde staat van de plaats waar de erkenner
      woont of woonachtig was, worde overlegd.

Erkenning ná Geboorte:

Erkenning kind onder 12 jaar

 • Fysieke aanwezigheid van de moeder en de erkenner;
 • Geldige sedula, paspoort of rijbewijs van de moeder en de erkenner;
 • Bewijs van ongehuwde staat (indien moeder en/of erkenner in het buitenland woont of woonachtig waren).

 Erkenning kind tussen 12 en 16 jaar

 • Fysieke aanwezigheid van de moeder, de erkenner en het te erkennen kind;
 • Het kind moet duidelijk aangeven dat hij/zij erkend wilt worden! (Schriftelijke toestemming)
 • Geldige sedula, paspoort of rijbewijs van de moeder, de erkenner en het te erkennen kind;
 • Bewijs van ongehuwde staat (indien moeder en/of erkenner in het buitenland woont of woonachtig waren).

Erkenning van personen boven 16 jaar

 • Fysieke aanwezigheid van, de erkenner en het te erkennen kind;
 • Toestemming van de moeder is niet meer nodig!
 • Geldige sedula, paspoort of rijbewijs van de erkenner en het te erkennen kind;
 • Bewijs van ongehuwde staat (indien moeder en/of erkenner in het buitenland woont of woonachtig waren.)

Erkenning van kind van een moeder die niet de Nederlandse nationaliteit heeft

 • Indien kind onder de 12 jaar, fysieke aanwezigheid van het kind, de moeder en de erkenner;
 • Indien kind tussen de 12 en 16 jaar, fysieke aanwezigheid van de moeder, de erkenner en het te erkennen kind;
 • Indien kind ouder dan 16 jaar is, fysieke aanwezigheid van de erkenner en het te erkennen kind;
 • Geldige sedula, paspoort of rijbewijs van de moeder, erkenner en te erkennen kind van 12 jaar en ouder;
 • Bewijs dat erkenner de biologische vader is (resultaat DNA-onderzoek) In gevallen waarbij zowel de moeder als de erkenner de Nederlandse nationaliteit hebben, behoeft men geen resultaat van een DNA-onderzoek te overleggen!
 • Een kind jonger dan 7 jaar, geboren uit ongehuwde ouders, waarvan de moeder niet de nederlandse nationaliteit heeft, krijgt de nationaliteit van de Nederlander vader/erkenner.
 • Een kind van 7 jaar of ouder wordt Nederlander na overlegging van een DNA-test, binnen 1 jaar ná de erkenning.

 Erkenning waarbij de erkenner in het buitenland verblijft

 • De erkenner verblijft in het buitenland terwijl kind en moeder op Curaçao woonachtig zijn. De erkenning kan dan in het buitenland plaatsvinden.

De volgende documenten moeten naar de erkenner worden opgestuurd:

 • Schriftelijke toestemming gelegaliseerd door de Burgerlijke Stand.
 • Kopie sedula/paspoort/rijbewijs
 • Bewijs van burgerlijke staat
 • Geboorte akte van het kind

Moeder van het kind moet naar de Bevolkingsregister gaan met kopie paspoort en Burgelijke staat van de erkenner. Bij het Bevolkingsregister wordt een brief opgemaakt dat de moeder toestemming geeft voor erkenning. Deze brief moet dan worden opgestuurd naar de erkenner. Erkenner moet met de Toestemmingsbrief naar zijn Gemeentehuis gaan. Na erkenning in het buitenland, moet het bewijs van de erkenning opgestuurd worden voor de Burgerlijke Stand waar de erkenning dan geregistreerd wordt.

Indien erkenner alleen aanwezig is:

 • Het kind is jonger dan 12 jaar: schriftelijke toestemming alleen van de moeder;
 • Het kind is in het buitenland geboren, moet ook de geboorteakte overlegd worden;
 • Het kind 12-16 jaar: schriftelijke toestemming van moeder en kind;
 • Het kind vanaf 16 jaar of ouder: schriftelijke toestemming alleen van kind.

Vermelding van de erkenning in het familieboek en op de geboorteakte wordt meteen bij de balie verwerkt en afgegeven.

Bij de erkenning krijgt de erkenner niet automatisch ouderlijke rechten toegekend. Indien dit gewenst is, moet dit via de Voogdijraad geregeld worden.

Artikel 203

1. Erkenning van een kind dat geen vader heeft kan geschieden:

a. Bij een akte van erkenning (zie produkt kaart "erkenning van kind/persoon"), opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

b. Bij elke notariële akte.

Artikel 204 / 203

1. De erkenning is nietig, indien zij is gedaan:

a. Door een man die krachtens artikel 41 geen huwelijk met de moeder mag sluiten (bijv. een broer en zus).

b. Door een minderjarige die de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.

c. Indien het kind de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de moeder.

d. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kind van 12 jaar of ouder.

e. Na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van de geboorte van het kind, tenzij aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is of dat tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan. ("Family life").

f. Door een man tussen wie hem en het kind een leeftijdsverschil van minder dan 16 jaren bestaat, tenzij aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is.

2. De erkenning heeft gevolg vanaf het tijdstip waarop zij is gedaan.

Artikel 205

 1. Een verzoek tot vernietiging van de erkenning kan, op de grond dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is, bij het gerecht in eerste aanleg worden ingediend:

a. Door het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn meerderjarigheid heeft plaatsgevonden.

b. Door de erkenner, indien hij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden daartoe is bewogen.

c. Door de moeder, indien zij door bedreiging, dwaling, bedrog, of tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is toestemming tot de erkenning te geven.

2. Het openbaar ministerie kan wegens strijd met de Nederlands-Antilliaanse openbare orde, indien de erkenner niet de biologische vader van het kind is, vernietiging van de erkening vorderen.

3. In geval van bedreiging of misbruik van omstandigheden, wordt het verzoek door de erkenner of door de moeder niet later ingediend dan een jaar nadat deze invloed heeft opgehouden te werken en, in geval van bedrog of dwaling, binnen een jaar nadat de verzoeker het bedrog of de dwaling heeft ontdekt.

Artikel 206

 1. Nadat de beschikking houdende vernietiging van de erkenning in kracht van gewijsde is ingegaan, wordt de erkenning geacht nimmer gevolg te hebben gehad.

2. Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad.

3. Door de vernietiging ontstaat geen vordering tot teruggave van de kosten van verzorging en opvoeding of van levensonderhoud en studie noch tot teruggave van het krachtens vruchtgenot genotene. Voorts ontstaat geen verplichting tot teruggave van genotenvermogens rechtelijke voordelen die uit de erkenning zijn voortgevloeid, voor zover degene die hen heeft genoten ten tijde van het instellen van het verzoek daardoor niet was gebaat.

Voor het erkennen van een kind, hoeft u geen afspraak te maken.  

Publieke Zaken (Kranshi)
Roodeweg 42
(+5999) 434-1600
info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden:

 • maandag - donderdag: 08.00-15.00 (doorlopend)
 • vrijdag: 08.00-12.00