LOB verzoek

De Curaçaose overheid verschaft zelf actief op verschillende manieren informatie over haar beleid en uitvoering. Zij doet dit bijvoorbeeld via de website (www.gobiernu.cw), persberichten en bekendmakingen. Wilt u meer informatie van de overheid dan er openbaar is gemaakt? Dan kunt u een verzoek om informatie indienen. Dat verzoek wordt dan beoordeeld aan de hand van de "Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB)".

De LOB is op 1 september 1996 in werking getreden en verplicht de overheid om informatie omtrent haar beleid te verstrekken, indien u als burger hiernaar vraagt.

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de LOB of andere wetgeving bepaalt dat de opgevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Door middel van de LOB kunt u inzage vragen in o.a.:

 • Vergunningen;
 • Adviezen m.b.t. een beslissing;
 • Een bestemmingswijziging erfpacht;
 • Openbare rapporten opgesteld t.b.v. de overheid;
 • Bouwvergunningen.

Op het moment dat u informatie wilt opvragen is het aan te raden om eerst na te gaan of de gewenste informatie al via openbare bronnen (bijv registers, advertentie, rapporten) bekend is gemaakt.

Kunt u de gewenste informatie niet vinden, of wilt u meer of andere informatie dan kunt u een "LOB-verzoek" indienen. Dit verzoek dient de volgende informatie te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben;
 • welke documenten u wilt bekijken of ontvangen;
 • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen (bijvoorbeeld papier, film, foto, tape of een computerbestand).
 • u dient het verzoek te ondertekenen.

U kunt uw LOB-verzoek online indienen of persoonlijk bij het Vergunningenloket

Vergunningenloket
Adfeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
loketdigital.gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag 8:00 am - 12:00 pm
Aanvragen LOB verzoek

Afwijzen van een "LOB-verzoek" (P.B. 1995 no. 211/A.B. 2010 no. 87 artikel 11)

De overheid kan uw verzoek afwijzen, indien één van de uitzonderingen van de "Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB)" van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Curaçao schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Bezwaar maken (P.B. 2001 no. 79)

Beslist de overheid niet op tijd (uiterlijk binnen 6 weken), of wordt uw verzoek afgewezen. Dan kunt u op basis van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) beroep aantekenen. Dit kan binnen 6 weken nadat het antwoord is ontvangen, of nadat u het antwoord niet heeft ontvangen.

De kosten van een "LOB-verzoek" hangen af van de vorm waarin de informatie wordt aangeboden. Informatie aangeboden in de vorm van een brief is kosteloos. Kosten voor kopieën en overig informatiemateriaal, worden wel in rekening gebracht bij de verzoeker.

De vergoeding bedraagt per:

 • Fotokopie fl. 0.25
 • Foto of dia fl. 5.00 (exclusief kostprijs)
 • Geluids-of beeldband fl. 10.00 (exclusief kostprijs)

Griffierecht bij bezwaar

Beslist de overheid niet op tijd (uiterlijk binnen 6 weken), of wordt uw verzoek afgewezen. Dan kunt op basis van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) beroep aantekenen. Dit kan binnen 6 weken nadat het antwoord is ontvangen, of nadat u het antwoord niet heeft ontvangen. Voor het indienen van een beroepschrift moet u NAf 150,-- aan griffierecht betalen.

Bij het indienen van een "LOB-verzoek" dient u een identificatiebewijs (sedula,paspoort of rijbewijs) te overleggen. 

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend en u dient het ook te ondertekenen.

De overheid moet binnen drie (3) weken op uw verzoek beslissen. Deze termijn kan nog eens met drie (3) weken worden verlengd. Deze verlenging wordt dan schriftelijk en gemotiveerd aan u medegedeeld.