Reizen met minderjarigen

“Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest of met toepassing van artikel 1: 253ha meerderjarig zijn verklaard”(Artikel 233 van boek 1 van het Burgerlijke Wetboek Curaçao). Uit artikel 234 (van boek 1 van het Burgerlijke Wetboek Curaçao) vloeit voort dat een minderjarige niet zonder de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers (bevoegde ouder(s) of voogd) mag reizen. Een minderjarige reist doorgaans met (één van) zijn ouders, alléén, met vrienden, met de school of instelling waar hij/zij haar studie of sport doet. Het is van belang dat voor de veiligheid van het kind bewezen kan worden aan de Immigratieambtenaar, dat hij/zij rechtsgeldig, met toestemming van de verantwoordelijke ouder(s) of voogd(en), deel zal nemen aan een reis naar elders.

De volgende personen kunnen als wettelijke vertegenwoordigers optreden en toestemming verlenen:

 1. De moeder; in het geval dat de minderjarige niet is erkend;
 2. Eén van de ouders; dit is het geval bij eenhoofdig gezag. De minderjarige is erkend door de vader, maar alleen de moeder heeft gezag of op het moment dat naar aanleiding van een gerechtelijke uitpraak alleen één ouder (kan ook alleen de vader) gezag heeft;
 3. Beide ouders; met andere woorden bij gezamenlijk gezag. Dit is het geval indien de ouders zijn getrouwd, er door een gerechtelijke uitspraak is bepaald dat beide ouders het gezag hebben over de minderjarige, of de ouders middels een verklaring gedaan aan het Gerecht te kennen hebben gegeven gezamenlijk met het gezag belast te willen worden.
 4. Voogd(en); Voogden worden door het Gerecht aangewezen.

Voor elk verzoek/akte wordt Naf. 50,- Griffierechten in rekening gebracht.

De kosten voor het verkrijgen van een geboorteakte bedragen Naf. 20,-

De kosten voor het lange uittreksel bedragen Naf. 10,-

De documenten die overgelegd dienen te worden behelzen:

 1. identiteitsbewijs documenten alsook reisdocumenten van de minderjarige;
 2. ientiteitsbewijs documenten van de bevoegde ouder(s) die gezag heeft/hebben om toestemming te geven of van desbetreffende voogd;
 3. een rechtsgeldige schriftelijke en getekende toestemming inhoudende informatie over de reis, begeleidende meerderjarige personen en de reisperiode;
 4. identitietsdocumenten van de meereizende meerderjarige;
 5. documenten die aantonen wie de wettelijke vertegenwoordiger is van de reizende minderjarige.

Alleen de moeder is bekend bij Publieke Zaken (Kranshi)

Reizende met de moeder:

 • geboorteakte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)

Minderjarige reist alleen of met iemand anders dan moeder:

 • geboorteakte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen")
 • kopie geldig identiteitsdocument (sedula)of paspoort van de moeder
 • identiteitsdocument (sedula of paspoort)van de begeleidende meerderjarige persoon.

Eén ouder heeft ouderlijk gezag.

Kind is erkend door vader, maar alleen moeder heeft gezag; of door
een Gerechtelijke uitspraak is alleen de moeder of de vader belast met het ouderlijk gezag.

Reizende met de ouder met ouderlijk gezag

 • geboorte akte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)

Minderjarige reist alleen of met iemand anders dan de ouder die belast is met het gezag:

 • geboorte akte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen")
 • kopie geldig identiteitsdocument (sedula)of paspoort van de bevoegde ouder
 • identiteitsdocument (sedula/paspoort)van de begeleidende meerderjarige persoon.

Beide ouders hebben ouderlijk gezag

(getrouwde ouders of zij hebben het gezamenlijk gezag op grond van gerechtelijke uitspraak of
ze hebben het gezamenlijk gezag op grond van een gezamenlijke verklaring bij het Gerecht)

Reizende met beide ouders

 • geboorteakte van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) of
 • trouwboek van de reizende ouders waarin de naam van de minderjarige voorkomt of een uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden)

Reizende met alleen één ouder

 • geboorteakte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) of trouwboek (Geldig trouwboek waarin de naam van de minderjarige voorkomt).
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen") en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • kopie identiteitsdocument (sedula)of paspoort van de achterblijvende ouder.

Reizende met iemand anders of instelling/organisatie

 • geboorteakte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) of trouwboek (Geldig trouwboek waarin de naam van de minderjarige voorkomt)
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen") ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers
 • kopie paspoort of identiteitsdocument (sedula)van beide ouders
 • identiteitsdocument (sedula/paspoort) van begeleidende meerderjarige persoon.

Een voogd(es) is bepaald door het Gerecht

Reizende met voogd(es)

 • geboorteakte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)

Reizende met iemand anders dan voogd

 • geboorte akte of lang uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden)
 • uittreksel van het Gezagregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen")
 • kopie identiteitsdocument (sedula) of paspoort van de achterblijvende voogd(es)
 • identiteitsdocument (sedula/paspoort)van begeleidende meerderjarige persoon

Additionele documenten

Additionele documenten bij het reizen buiten de vakantieperiode
Gelet op de leerplicht van minderjarigen dient buiten vakantieperiodes een toestemming van
de schoolhoofd te worden overgelegd. In geval het gaat om een algehele ontheffing van de
leerplicht dient een beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 
Sport overgelegd te worden waarmee de ontheffing kan worden aangetoond.

Additionele documenten bij emigratie
Een minderjarige die gaat verder studeren of in ieder geval gaat emigreren, zal ook het
desbetreffende bewijs van uitschrijving (document en stempel in het paspoort) van de 
Publieke Zaken (Kranshi) moeten overleggen.

Additionele documenten bij alleen emigrerende minderjarige
Bij het emigreren van de minderjarige zonder de bevoegde ouder(s) of voogd binnen het
Koninkrijk, dient naast bovengenoemde documenten tevens de verklaring van geen bezwaar
die door de Voogdijraad verleend wordt, worden overgelegd.
Voor het verkrijgen van laatstgenoemde verklaring is een tijdige (6 maanden) benadering van de Voogdijraad vereist.

Uittreksel Gezagregister

Voor het verkrijgen van een uittreksel van het gezagregister bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Kas di Korte)
dient een verzoek minimaal 7 werkdagen van te voren te worden ingediend. Bij het verzoek dient een lang uittreksel van
de Publieke Zaken (Kranshi) worden overgelegd niet ouder dan 3 maanden. Voor elk verzoek / akte wordt NAF 50,-
griffierechten in rekening gebracht. Men dient de griffierechten te voldoen bij indiening van het verzoek aan de infobalie,
of in geval van digitale indiening (infobaliecur@caribjustitia.org), bij het ophalen van de akte.

Publieke Zaken (Kranshi)

Om een geboorteakte of uittreksel uit de basisadministratie te verkrijgen dient er een afspraak te worden gemaakt.
De kosten voor het verkijgen van een geboorteakte bedragen Naf 20,-- en voor het lange uittreksel Naf 10,--.

Minderjarige reizende met een stewardess

Indien de minderjarige met een stewardess reist, kunt u op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een
formulier vinden die u kunt invullen en bij de  overige, verplichte documenten voegen.

Minderjarige vreemdeling

Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden
met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te
overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft
verkregen ten behoeve van de reis, en zo nodig de aangewezen meereizende meerderjarige.

Het niet kunnen aantonen van de noodzakelijke documenten voor identiteit en een veilig verblijf van het kind kan
betekenen dat aan de minderjarige geen toelating wordt verleend óf ten behoeve van het benodigde onderzoek (tijdelijk)
onder toezicht wordt gesteld van de bevoegde autoriteiten.

De te overleggen documenten voor reizende niet-ingezetene minderjarige vreemdelingen behelzen:

 1. Geboorteakte, identiteitsdocumenten (sedula/paspoort) alsook reisdocumenten van de minderjarige;
 2. Identiteitsdocumenten (sedula/paspoort)van de bevoegde ouder(s) die gezag heeft/hebben om toestemming te geven of van desbetreffende voogd;
 3. De geldige identiteitsdocumenten (sedula/paspoort) van de meereizende meerderjarige;
 4. Documenten die aantonen wie de wettelijke vertegenwoordiger is van de reizende minderjarige.
 5. Indien bijzondere omstandigheden zich voordoen, dienen deze door officiële rechtsgeldige documenten te worden aangetoond. Deze dienen geapostilleerd of gelegaliseerd te zijn (Afhankelijk van het land van geboorte/erkenning/ huwelijk dient de geboorteakte/erkenningsakte/ huwelijksakte gelegaliseerd of geapostilleerd te worden. EU-landen zijn hiervan uitgezonderd. Apostille geldt voor de landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag (Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, 's-Gravenhage, 05-10-1961).
 6.  Volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen") ondertekend door de achterblijvende ouder(s) waarin de verantwoordelijke en, zo nodig, de meereizende meerderjarige en de verantwoordelijk meerderjarige gedurende het verblijf wordt aangewezen.

Toeristisch verblijf minderjarige vreemdeling

Een alleen reizende minderjarige vreemdeling dient aangemeld te worden bij de Unit Vreemdelingen Toezicht en Grensbewaking
door middel van een volledig ingevuld toestemmingsformulier (te vinden in tab "Aanvragen")ondertekend door de rechtmatige
wettelijke veregenwoordiger(s), samen met de benodigde documenten, zoals hierboven opgenoemd.

Langdurig verblijf minderjarige vreemdeling

Indien de minderjarige binnenkomt om langdurig te verblijven dient hij/zij over een vergunning tot (tijdelijk) verblijf, of een
inwilligend schrijven hiertoe vanuit de Toelatingsorganisatie Curaçao, te beschikken met als doel gezinshereniging of studie.

Spoed en bijzondere gevallen

In spoed - en bijzondere gevallen, naar aanleiding van bijvoorbeeld medische gevallen, kan de Teamleider van de afdeling Grensbewaking van de Unit Vreemdelingen, Toezicht en Grensbewaking worden benaderd op telefoonnummer +5999 674 0143.